PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE - Soutěž o XXXXXXXXXXX

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže o XXXXXXXXXXX (dále jen „soutěž“).

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Soutěž o dárkovou kazetu kosmetiky s kozím mlékem pořádá provozovatel internetového obchodu Viviencosmetics.cz - společnost Oversale, s.r.o., se sídlem Třída Edvarda Beneše 1534/62, 500 12 Hradec Králové, IČO: 25959981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17478 (dále jen „organizátor soutěže“).

1.2 Soutěž o XXXXXXXXXXX probíhá v termínu od XXXXXXXXXXX, 08:00 hod. do XXXXXXXXXXX, 23:59 hod (dále jen „doba trvání soutěže“).

1.3 Soutěž se uskutečňuje na území České republiky, na instagramovém a facebookovém profilu organizátora @viviencosmetics.cz

 

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1 Účastníkem soutěže (dále jen „účastník soutěže“) se stává každý soutěžící, který akceptuje a splní pravidla soutěže, sleduje profil organizátora soutěže na Facebooku / Instagramu a v komentáři pod konkrétním příspěvkem se soutěží XXXXXXXXXXX (zašle odpověď na soutěžní otázku / označí alespoň jednu osobu / ). Vstupem do soutěže se všichni účastníci soutěže zavazují dodržovat její pravidla. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.

2.2 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky. Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora soutěže ani jim osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") v rámci České republiky.

2.3 Každý účastník soutěže se může do soutěže zapojit pouze jednou. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena. Soutěžní příspěvky účastníků soutěže uveřejněné a zaslané po době trvání soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.

2.4 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit účastníky soutěže, jejichž odpovědi jsou vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

2.5 Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit účastníky soutěže, jejichž chování vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit účastníky soutěže, jejichž profily jsou založené za účelem soutěžení na Facebooku / Instagramu. V případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření o porušení pravidel soutěže ze strany účastníka soutěže, nebo se výhercem stane účastník soutěže organizátorem soutěže vyloučený, organizátor má právo tomuto účastníkovi soutěže výhru neodevzdat, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 

2.6 Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku a Instagramu: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/.

 

3. MECHANISMUS SOUTĚŽE

3.1 Ze všech odpovědí, které byly účastníky soutěže vloženy jako komentáře s odpovědí na soutěžní otázku pod příspěvkem na facebookové / instagramové stránce organizátora po dobu trvání soutěže, organizátor vylosuje výherce. Výhercem se může stát pouze účastník soutěže, který splnil všechny podmínky těchto pravidel soutěžní akce.

3.2 Zveřejněním odpovědi na soutěžní otázku uděluje účastník soutěže dobrovolně svůj souhlas s pravidly soutěže a se zveřejněním jeho jména v případě výhry. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového účastníka soutěže ze soutěže.

3.3 Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora soutěže, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi soutěže či osobách, se kterými organizátor soutěže při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

 

4. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

4.1 Ze soutěžních odpovědí, které budou splňovat podmínky pro účast v soutěži, organizátor vylosuje formou náhodného výběru XXXXXXXXXXX výherců - XXXXXXXXXXX na (Facebooku / Instagramu / Facebooku a XXXXXXXXXXX  na Instagramu). Všech XXXXXXXXXXX výherců získá XXXXXXXXXXX v hodnotě XXXXXXXXXXX Kč.

4.2 Výherci soutěže budou o své výhře informováni do 3 dnů od konce soutěže, a to na facebookové / instagramové stránce organizátora oznámením v komentáři pod soutěžním příspěvkem, a zároveň formou soukromé zprávy.

4.3 Výherce je povinen zaslat své celé jméno, doručovací adresu v České republice a kontaktní e-mail a telefonní číslo, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce svou adresu a kontaktní údaje do této lhůty nezašle, propadá výhra organizátorovi soutěže. Na základě poskytnutých informací budou výhercům zaslány výhry do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci prostřednictvím předem smluvené kurýrní společnosti dle místa doručení. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy kurýrní společností. Vrácené a nevyzvednuté zásilky nebudou výhercům opětovně zasílány.

4.4. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat právní cestou. Rovněž nelze požadovat vydání jiné výhry než té, která byla určena organizátorem soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

4.5 Výhry jsou určeny pouze pro osobní účely. Organizátor soutěže nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody či újmu způsobené účastníkům v souvislosti s účastí v soutěži či s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.

4.6 V případě, že se do soutěže v době trvání soutěže platně zapojí nízký počet účastníků soutěže (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), nerozdané výhry propadají organizátorovi soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi soutěže výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, doručovací adresa, odpověď na soutěžní otázku, a případně údaj o výhře, o předání výhry a související komunikaci) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem soutěže po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

5.2 Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži své osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník soutěže má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování osobních údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora soutěže.

5.3 Zpracování osobních údajů účastníků soutěže probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “nařízení”). V souvislosti se zpracováním osobních údajů má účastník soutěže v souladu s tímto nařízením právo:

a) na přístup k osobním údajům, které se ho týkají,

b) na výmaz osobních údajů (tj. právo být zapomenut), popřípadě omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,

c) na přenositelnost osobních údajů,

d) vznést námitku,

e) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,

f) veškerá další práva přiznaná nařízením.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato úplná pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách organizátora soutěže www.viviencosmetics.cz. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

6.2 Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové / instagramové stránce organizátora soutěže a také na webových stránkách www.vivivencosmetics.cz.

6.3 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů jakékoli sporné otázky se soutěží spojené. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Výsledky soutěže zveřejněné organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

6.4 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastníci soutěže jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace organizátorovi soutěže a nikoliv sociální síti Facebook Inc. Zapojením do soutěže berou účastníci soutěže na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznickou podporu internetového obchodu Kosmetickedarky.cz na e-mailové adrese vivienparfum@vivienparfum.cz.

 

 

V Hradci Králové dne XXXXXXXXXXX