Reklamační řád

 

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím e-shopu Viviencosmetics.cz, který provozuje společnost Oversale s.r.o., se sídlem Třída Edvarda Beneše 1534/62, 50012 Hradec Králové, IČ: 25959981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17478, kontaktní e-mail: oversale@seznam.cz, telefonní číslo: 495 216 060.

 

| Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1  Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. Za vadné zboží se považuje zejména:

 • zboží, které nemá vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které nemá očekávané, obvyklé či prezentované vlastnosti s ohledem na povahu zboží;
 • neslouží účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • nebylo dodáno ve sjednaném množství;
 • neodpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána;
 • neodpovídá požadavkům právních předpisů.

1.2  Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.

1.3  Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (zboží se může například lišit z důvodu změny obalu). Za vadu zboží rovněž nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Obchodních podmínek.

1.4  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

| Jaká je záruční doba?

2.1  U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.

2.2  V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě nebo čekáte na výměnu zboží.

 

| Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1  Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2  V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

 • doplnění chybějícího zboží - pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí;
 • sleva z kupní ceny - pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • výměna zboží nebo vadné součásti zboží - pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy a není to neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci), můžete požadovat výměnu zboží nebo vadné součásti zboží;
 • oprava - pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady; pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace;
 • vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) - pokud jde o významnou vadu (tj. nejsme schopni opravou odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně užívat, nebo pro alespoň tři vady současně), nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí), nebo nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30ti dnů od uplatnění reklamace, můžete požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

3.3  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před převzetím zboží věděli (např. u zboží prodávaného za nižší cenu právě z důvodu vady), pokud jste vadu způsobili sami svým obvyklým užíváním nebo neodbornou manipulací, uplynula záruční doba nebo to jinak vyplývá z povahy věci.

  

| Jak postupovat při reklamaci?

4.1  Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží.

4.2  Reklamace přijímáme na naší adrese: Oversale s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1534/62, 50012 Hradec Králové. 

4.3  Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci, specifikaci produktu a zjištěných vadách můžete předem informovat e-mailem na adrese vivienparfum@vivienparfum.cz či telefonicky na čísle 495 216 060; je vhodné také přiložit fotografie dokazující situaci;
 • zároveň je vhodné nás ihned informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění chybějícího zboží, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu zboží, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 • pro uplatnění reklamace nám reklamované zboží doručte spolu s vyplněným reklamačním formulářem (ke stažení níže) na doručovací adresu Oversale s.r.o., Třída Edvarda Beneše 1534/62, 50012 Hradec Králové; je vhodné také přiložit kopii daňového dokladu (faktury);
 • reklamované zboží doporučujeme při zasílání zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • reklamované zboží nezasílejte na dobírku, jakékoliv takto vracené zboží nepřijímáme; v souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží, vezměte však prosím na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do 30ti dnů po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 

| Vyřízení reklamace 

5.1  O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či případném důvodu zamítnutí vás budeme informovat prostřednictvím e-mailových zpráv, či telefonicky.

5.2  Vaše reklamace bude bezodkladně řádně přezkoumána, vyřízení reklamace včetně případného odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní od uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je však nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.

5.3  V případě uznání reklamace Vám bude poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny, vráceny finanční prostředky případně produkt vyměněn.

5.4  Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail vivienparfum@vivienparfum.cz, případně nám můžete zavolat na číslo 495 216 060.

 

 

 Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2022

 

 

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ »

OBCHODNÍ PODMÍNKY »